Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu autkogaz.pl (obowiązuje od 25.05.2018 r.)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu autkogaz.pl (dalej „Serwis”) lub innych kanałów komunikacji z klientem jest Autkogaz S.c. Dariusz Zieliński & Roman Żaczkiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 116/118/85, 00-801 Warszawa, Polska, NIP 5272097401.
  2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
  3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Serwisie na zasadzie pełnej dobrowolności.
  2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, która jest udzielana w celu wysłania formularza kontaktowego. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz są potwierdzone świadomymi działaniami podejmowanymi przez Klienta w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
   – rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
   – w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   – stosownie, w stopniu adekwatnym, a także ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
   – prawidłowo, a w przypadku stwierdzenia potrzeby są uaktualniane,
   – w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
   – w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  3. Klient podaje następujące dane osobowe:
   – adres IP oraz informacje o przeglądarce internetowej klienta są zapisywane w logach serwera
   – na komputerze klienta przechowywane mogą być pliki Cookies
  4. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
   – zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej
  5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
   – pracownicy oraz współpracownicy Administratora,
   – podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  6. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Autkogaz s.c. zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania.
  7. Nigdy nie przekazujemy danych osobowych w celach marketingowych, ani ich nie sprzedajemy innym podmiotom zewnętrznym.
 4. PRAWA KLIENTÓW ORAZ OSÓB BĘDĄCYCH UŻYTKOWNIKAMI SERWISU
  1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
   – żądania dostępu do swoich danych osobowych
   – żądania sprostowania swoich danych osobowych
   – żądania usunięcia swoich danych osobowych
   – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   – wniesienia skargi do organu nadzorczego
  2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w Serwisie następuje poprzez wysłanie e-maila na adres autkogaz@gmail.com.
  3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów.
  4. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: autkogaz@gmail.com
 5. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH
  1. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres autkogaz@gmail.com
 6. ZABEZPIECZENIA
  1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
   – zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
   – szyfrowanie danych osobowych,
   – zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
   – regularne testowanie, pomiary i ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Komentowanie wyłączone.